Nätkränkningar, regler och ansvar

Nu startas Juridikinstitutet som ska hjälpa de som blivit utsatta för kränkningar på Internet. De har som mål att arbeta förebyggande genom att upplysa om vilka rättigheter man har och hur lagen ska tolkas i fall av s.k. nätkränkningar. De ska också arbeta, utan kostnad, som ombud för de som behöver rättslig hjälp. Ett gäng studenter står bakom, tillsammans med flera seniora jurister.

Det första man ska göra är att polisanmäla kränkningar. Glöm inte det. 

Så här skriver de om sig själva. Läs om satsningen här.

Juridikinstitutet – Institutet för Juridik och Internet (IJI) – är en svensk ”legal clinic”. En legal clinic är en organisation där juridikstuderande eller andra yngre jurister, under överinseende av seniora jurister, på ideell basis arbetar med verkliga fall. Juridikinstitutet arbetar mot internetrelaterade kränkningar, genom att ge stöd åt de som kränks och genom att verka för opinionsbildning och upplysning.

Juridikinstitutet har som uppgift att:

1. Slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter och friheter på internet; särskilt skyddet för personlig integritet och trygghet.
 

2. Bistå brottsoffer och personer som har utsatts för särskilt allvarliga kränkningar med juridisk rådgivning och som ombud.

3. Medvetandegöra de normer som skyddar mänskliga rättigheter och friheter på internet.

4. Göra internet till en bättre plats genom att föra in normalt ansvarstänkande i den digitala miljön; en stämningsansökan i taget.

5. Kartlägga och analysera hur det juridiska regelverket hanterar brott och särskilt allvarliga kränkningar på internet.

Juridikinstitutet arbetar förebyggande genom att verka för upplysning om vilka regler som gäller på internet, genom opinionsbildning, seminarieverksamhet och andra informationskampanjer. Vidare erbjuder Juridikinstitutet vissa personer som har blivit utsatta för allvarliga kränkningar på internet kostnadsfri juridisk hjälp och genom att agera som ombud inför domstol, utan kostandsrisker för våra klienter. Juridikinstitutet önskar dels hjälpa personer som inte själva har möjlighet att tillvarata sina rättigheter, dels – när möjlighet ges – föra pilotmål i domstol.

Juridikinstitutet grundades under februari 2013 av professor Mårten Schultz, som är institutets ordförande, och leds av Filippa Sjödén.

Juridikinstitutet är partipolitiskt neutralt och vilar på tanken att alla människor, oavsett personliga egenskaper eller åsikter, har rätt att slippa utsättas för brott och allvarliga kränkningar.